Inventariere şi monitorizare în lunca Mureşului

 

Observaţii asupra unor specii şi habitate importante pentru menţinerea statutului actual de conservare şi creşterea acestuia acolo unde, şi când e posibil

MANAGEMENTUL BIODIVERSITĂŢII


l1. Întrebări şi probleme abordate – funcţie de specie, habitat, etc.
l2. Măsură / Indicatori: - funcţie de  tema abordată (vezi pct. 1. )
Ex – specii, habitate, etc.
l3. Justificare:
l4. Atribute:
ex - abundenţă absolută
l5. Protocoale de eșantionare…… - relativ cu gen, specie

 

Se va avea în vedere:
Ø Număr de parcele / site-uri pentru monitorizare;
Ø Distribuția și selecția terenurilor / site-uri pentru monitorizare : De ex toate site-urile care dețin populația de Cirsium vor fi verificate;
Ø Cantitatea de loturi / site-uri pentru monitorizarea: Întreaga suprafață a site-ului va fi verificată;
Ø Locul de amplasare / marcare a parcelelor specifice: GPS, semne permanente, harta detaliată a site-urilor cu localizarea indivizilor;
Ø Înregistrări fotografice ale fiecărui site vor fi păstrate ca back-up pentru a ajuta localizarea parcelei;
Ø Protocoale de colectare a datelor: Informații detaliate privind ce date sunt colectate, și modul în care fiecare site va fi marcat permanent pe teren. Fiecare individ de ….(specie) econstatat, va fi înregistrat. Fiecare site va fi observat metodologic, precum și abundența absolută (numărul de indivizi) din … (specie) va fi înregistrată;
Ø Numărarea indivizilor va fi realizată într-o manieră noninvazivă / nondistructivă. Orice dovezi de perturbare - turiști / pășunat - în zonă va fi menționată. Orice modificare de la regimurile tradiționale ale zonei studiate va fi înregistrată;
Ø Formate de colectare a datelor: Formularele standard de date vor fi utilizate;
Ø Poziția exactă a parcelelor de monitorizare vor fi verificate cu hărți sau dovezi fotografice;
Ø Frecvența și calendarul de monitorizare repeta: Studiul va fi realizat la momentul cel mai potrivit pentru fiecare specie în parte. Observaţiile vor fi repetate în același timp, în fiecare an.
ØIdeal este ca acest inventar-observaţii să fie efectuat anual sau în cazul în care există constrângeri de timp sau de personal, o dată la doi ani
Ø Gestionare a datelor și analiza protocoalelor - stocare a datelor și informații de gestiune: Biologul parcului va fi responsabil pentru stocarea și analiza datelor. Datele vor fi puse la dispoziția tuturor părților interesate. Ideal este ca înregistrările să fie făcute pe fise de teren specifice ca si pe aparatul GPS, iar aceste fişe de date originale să fie arhivate, procedurile de analiză de date și detalii de metode statistice pentru a fi utilizate: Evoluția numărului de indivizi în site-uri, precum și întreaga populație va fi reprezentată grafic în timp. Pentru fiecare site, numărul de indivizi va fi reprezentat neţinând cont de influențele diferite, care vor fi identificate. De-a lungul timpului, comparații ale impactului asupra populației specifice pot fi evaluate pe toate site-urile (utilizarea analizelor asociate între două eșantioane, sau de corelare / regresie analize cu transformări corespunzătoare). Alte teste/statistici pot fi utilizate. Ancheta statistică a datelor colectate vor fi adaptate în timp, în funcție de necesități. Pentru analiza datelor se pot utiliza mai multe programe statistice, de ex Statistica, SPSS, etc.
Ø Formatul Raportului și procesul de comunicare rezultat pentru gestionare: Atunci când apar schimbări în populații, acestea vor fi raportate. Graficele vor fi utilizate, precum și recomandări pentru acțiuni vor fi făcute;
ØNotarea speciilor se face fie codat – primele 3 litere din gen urmate de primele 3 litere din specie, fie se scrie denumirea populară a speciei.

 


 

Inventariere şi cartare


— Monitorizarea stării de conservare
— Managementul datelor  
— Implementarea setului de măsuri minime de
    conservare, respectiv a planului de  management
— Reconstrucţie ecologică
— Reintroducere specii extincte

 PLANUL DE MONITORIZARE


Planul de monitorizare trebuie să fie dezvoltat în strânsă corespondență cu gestionarea. Acesta este dezvoltat pentru a oferi o bază pentru evaluarea pe termen lung a stării biodiversității în parc și eficacitatea activității de management în protejarea biodiversității parcului si peisaje. O serie de întrebări de monitorizare au fost derivate din planul de management, precum și de la discuții mai largi, reflectând necesitatea de a stabili dacă biodiversitatea este efectiv întreținut.


Ameninţările asupra biodiversităţii identificate:
De exemplu:
         - Suprapășunatul
         -Turismul necontrolat
         - Factorii naturali
         - Defrișările ilegale / cherestea de îndepărtare
         - Specii invazive de plante (doar în urma pășunatului excesiv)
         - Poluarea
         - Schimbările climatice – o posibilă problemă în viitor
      
Ce se monitorizează?
            
HABITATE FRAGILE (impact turiști și activitate umană)
     - Cursurile de apă (folosind nevertebrate ca specii indicatoare)
     - Pășuni, fânețe (folosind specii de plante ca indicatori)
     - Pădure (intervenția factorului uman, sanatatea copacilor)
            
SPECII
    - Populațiile endemice și rare
- Specii de plante
   - Populația unor specii de păsări
    - Populația speciilor de mamifere importante

 


METODE si PROCEDURI

(inventariere si monitoring)Insecta


Metodologie
• Se utilizează procedura descrisă în protocolul de monitoring şi, în teren, fiecare echipă foloseşte fişele specifice acestei activităţi, în care se notează fiecare lot / grup de artropode colectat
• Se observă în mod succesiv tot teritoriul parcului de către personalul implicat, împărţind aria protejată în tronsoane de cca. 20 km pe sezon


Calendar
Martie - Octombrie

 

 

Manual pentru monitorizarea fluturilor


Mollusca


Metodologie
• Se utilizează procedura descrisă în protocolul de monitoring şi, în teren, fiecare echipă foloseşte fişele specifice acestei activităţi, în care se notează fiecare exemplar / grup observate
• Se observă în mod succesiv tot teritoriul parcului de către personalul implicat, împărţind aria protejată în tronsoane de cca. 20 km per zi de teren

Calendar

Lunar în perioada Aprilie – Septembrie şi sezonier în restul perioadei din  anul calendaristic


Amphibia


Metodologie

• Se utilizează procedura descrisă în protocolul de monitoring şi, în teren, fiecare echipă foloseşte fişele specifice acestei activităţi, în care se notează fiecare exemplar / grup de amfibieni observat (auzit dacă nu e posibilă observarea directă)
• Se “periază” tot teritoriul parcului de către personalul implicat, împărţind aria protejată în tronsoane de cca. 10-20 km pe zi
• Căutările după amfibieni şi reptile pot lua mai multe forme. În cazul amfibienilor ele pot fi făcute în timpul zilei sau noaptea, la pârâuri, bălţi, eleştee, sau în zonele împădurite aflate la mare distanţă faţă de apă. Intensitatea căutărilor variază de la observarea directă a indivizilor activi, la investigarea adăposturilor probabile cum ar fi covorul de frunze, scorburile şi rocile.Investigarea habitatului furnizează de asemenea informaţii referitoare la trăsăturile şi tipul de habitat disponibil monitorizării mediului de viaţă al organismelor, precum şi posibilitatea măsurării schimbărilor suferite în timp a habitatului.
• Studierea din punct de vedere calitativ a herpetofaunei într-o arie stabilită, s-a făcut prin metoda observării directe în teren. Identificarea speciilor prin această metodă se poate face în orice perioadă a anului când amfibienii şi reptilele sunt active. Dar un număr mare de specii pot fi observate şi identificate, mai ales în cazul amfibienilor, în sezonul de reproducere, perioadă în care ei pot fi observaţi în agregate mari în habitatele specifice de depunere a pontei.
• Pentru studiul cantitativ, a fost folosită metoda transectelor. Distanţa dintre potecile parcurse nu a fost mai mare de 2 metri, astfel încât probabilitatea de a scăpa vreun individ a fost redusă. Numărul de indivizi observaţi efectiv la o asemenea cercetare s-a înmulţit cu 3, ajungându-se astfel la cifra aproximativă a indivizilor pe suprafaţa de teren studiată (Iablonkov, 1976).
• În cazul amfibienilor aflaţi în perioada de reproducere în apropierea bălţilor, estimarea populaţiei s-a facut prin numărarea tuturor indivizilor adulţi.
• În cazul drumurilor, s-a folosit metoda numărării liniare, descrisă în detaliu de către Dinesman şi Kalezkaia (1952). Metoda se aplică pentru amfibienii vii sau morţi găsiţi în momentul respectiv pe drumuri (Masing, 1983), precum şi pentru monitorizarea populaţiilor de amfibieni.


Calendar

Februarie - AprilieReptilia

Metodologie

.....

 •  Comments (64)  •  Full article

 

Calendar

........


Aves

Metodologie
• Se utilizează procedura descrisă în protocolul de monitoring şi, în teren, fiecare echipă foloseşte fişele specifice acestei activităţi, în care se notează fiecare exemplar / grup de păsării observat (auzit dacă nu e posibilă observarea directă)
• Se “periază” tot teritoriul ales, de către personalul implicat, împărţind aria protejată în tronsoane de cca. 20 km pe zi (când se utilizează mersul pe jos)

Calendar

Tot parcursul anului calendaristic cu accent pe perioada de cuibărit – martie-iunie şi perioadele de migraţie – primăvară (martie-aprilie) şi toamnă (august-septembrie)

 

În primul rând, este imperativ să ne amintim că speciile în general, în cazul acesta păsările și păsările de pradă, în special, sunt foarte sensibile la om, inclusiv vis-a-vis de tulburările cuiburilor. Liniștea păsărilor este, prin urmare, o prioritate față de orice altceva, inclusiv prin prisma unor studii stiinţifice. În cazul descoperirii unui cuiburi ale acestor specii, vă apropiaşi atunci când sunteți sigur că adulții nu sunt prezenți (notă - uneori femela clocitoare nu este vizibilă de jos de pe sol), dar în mod ideal, ne abținem să urcăm și păstrăm o distanță de câteva sute de metri, dacă este posibil. Abordarea zonei ar trebui să fie efectuată doar în următoarele cazuri: măsurare datelor biologice ale arborelui (nu este obligatoriu), localizarea exactă a zonei cu măsurare GPS, care marchează arborele (pentru protecția sa), inelarea și marcarea puilor, de protecție a tinerilor (ereţi în pădure exploatată). Perioada critică este cea a incubajului, sperierea adulților în această perioadă poate duce la răcirea ouălor și moartea embrionilor.
În mod ideal, fiecare caz trebuie să fie o cercetare de teren specifică pentru a obține cele mai multe date prin recensământ exhaustiv ale perechilor reproducătoare, dar acest lucru necesită o muncă semnificativă. Cu toate acestea, un inventar trebuie efectuat pentru următoarele specii: codalb, acvila ţipătoare mcă, șoimul dunărean și ereţi.
Căutarea începe din perioada de reîntoarcere a cuplurilor la locul de cuibărit pentru speciile migratoare și din perioada de zbor nupţial și de construcție a cuibului pentru speciile sedentare (aici doar pentru codalb). Această perioadă corespunde celei unde cuplurile sunt mai active, facilitând astfel identificarea lor în teren. Faza de explorare include, de obicei, cercetarea din maşină a zonei/regiunii studiate, combinată cu faza de observaţii prelungite în puncte de observație înalte și cu mare vizibilitate. Fiecare individ identificat trebuie să fie urmat cât mai mult posibil, și sunt înregistrate cât mai multe date posibile: vârsta păsării, comportament, direcţie (de zbor), năpârlire eventual. În cazul indivizilor sau cuplurilor, zonele sunt parcurse pe jos pentru a găsi zona de cuibărit. Odată ce faza de explorare este finalizată, cuplurile se vor urmări în timpul diferitelor etape de reproducere, adică de cel puțin două ori pe lună. Monitorizarea se termină cu părăsirea cuibului de către tineret. Toate observațiile se folosesc pentru a defini un teritoriu pentru fiecare cuplu, si pentru a da fiecărei perechi una dintre cele trei coduri de nidificaţie utilizate în prezent: posibil, probabil sau sigur.

Mammalia

Metodologie


PROTOCOL de monitorizare mamifere - general

1. Timpul observaţiilor:
a. Se fac câte două ieşiri de teren pe sezon în fiecare zonă selectată, în special
iarna între 1 decembrie - 31 februarie.
b. Observaţiile se efctuează între orele 9-16.
2. Zona ţintă: ......... •  Full article

 

• 

FIŞĂ DE INVENTAR - Vidră, Breb şi alte mamifere

 

PROTOCOL de inventariere a familiilor de
castor european în lunca Mureşului

Castor fiber

 •  Comments (64)  •  Full article

Calendar

Săptămânal în perioada octombrie – martie, şi lunar în restul perioadei din  anul calendaristic


Pisces

Metodologie
• Se utilizează procedura descrisă în protocolul de monitoring şi, în teren, fiecare echipă foloseşte fişele specifice acestei activităţi, în care se notează fiecare exemplar / observat
• Se observă în mod succesiv tot teritoriul parcului de către personalul implicat, împărţind aria protejată în tronsoane de cca. 20 - 40 km per zi de Mureş

Calendar

Lunar în perioada Aprilie – Septembrie şi sezonier în restul perioadei din anul calendaristic


 •  Comments (64)  •  Full article

 

Comment Box is loading comments...

Totodată, este de dorit ca informaţiile şi datele din site, să se actualizeze periodic. La acest lucru pot participa voluntari şi nu numai, fie prin intermediul secţiunii contribuţie, fie contactându-mă via e-mail.

View My Stats